Referat fra den ordinære generalforsamlingen den 30. april 2016

 1. Valg af dirigent

Bendix Lehmann blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning

Beretningen blev godkendt.

Under drøftelsen af beretningen blev der spurgt til anvendelsen af arealet omkring de to nærliggende søer.

Formanden oplyste, at området er privatejet, og at det er OK at bruge området rekreativt til gåture og lignende.

  1. Aflæggelse af regnskab 2015

2015 resulterede i et overskud på 14.528 kr.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2017

Bestyrelsen fremlagde et budget, som grundet foreningens egenkapital på 74.176 kr. indeholdt et forventet underskud for 2016 på 19.665 kr. samt et uændret kontingent på 400 kr. årligt.

Budget og kontingent blev vedtaget.

  1. Indkomne foreslag

Arbejdslørdag den 11. juni 2016

Bestyrelsen foreslog en arbejdslørdag d. 11. juni med bl.a. følgende opgaver: Opsætning af skilte, opsætning af stolper ved stierne, beskæring langs de to grøfter, pålægning af grus på stier, opsamling af affald.

Arbejdslørdagen foreslået fra kl. 10.00-13.00 med efterfølgende fællesspisning og hygge.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen udsender yderligere information.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er bestyrelsesmedlem Torben Pedersen (modtager ikke genvalg) og bestyrelsesmedlem Peter Christensen (modtager genvalg).

Valgt blev Peter Christensen (Laustvej 22) og Anker Nielsen (Laustvej 14).

  1. Valg af revisor

Valgt blev Arne Jensen (Trehøje 16).

  1. Valg af revisorsuppleant

Valgt blev Jørgen Eskildsen (Trehøje 4).

  1. Eventuelt

Intet.


Referat generalforsamlingen 2015

Grundejerforening for sommerhuse på Nordvestvej, Laustvej og Trehøje